Regulamin Platformy Szkoleniowej JEM CO CHCĘ

 

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej JEM CO CHCĘ, prowadzonej przez JEM CO CHCĘ Monika Górecka z siedzibą pod adresem ul. Wczasowa 35, 10-183 Olsztyn, zarejestrowaną w Polska legitymującą się numerem NIP: 8971583190.

Platforma Szkoleniowa służy do udostępniania materiałów szkoleniowych, organizowania szkoleń online oraz zarządzania procesem edukacji użytkowników.

Korzystanie z Platformy Szkoleniowej jest możliwe po założeniu konta użytkownika i akceptacji niniejszego regulaminu.

Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy regulamin.

§2 Zakładanie konta i korzystanie z Platformy Szkoleniowej

Rejestracja na Platformie Szkoleniowej polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego regulaminu.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz aktualizacji tych danych w przypadku zmian.

Po założeniu konta użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, szkoleń online oraz innych funkcji Platformy Szkoleniowej.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Szkoleniowej zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Platformy Szkoleniowej do celów niezwiązanych z procesem edukacji, w szczególności do działań o charakterze reklamowym, spamu czy innych form niepożądanego kontaktu z innymi użytkownikami.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej, w szczególności nie rozpowszechniać materiałów udostępnionych na Platformie Szkoleniowej bez zgody JEM CO CHCĘ Monika Górecka lub właściciela praw.

§3 Odpowiedzialność użytkownika i administratora

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w ramach swojego konta na Platformie Szkoleniowej, w tym za działania osób trzecich, którym udostępnił swoje dane do logowania.

Administrator Platformy Szkoleniowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z Platformy przez użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Platformy Szkoleniowej w celu przeprowadzenia konserwacji, aktualizacji lub usunięcia ewentualnych usterek.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość dostępności oraz jakość materiałów szkoleniowych na Platformie Szkoleniowej, jednak nie gwarantuje, że nie wystąpią przerwy w dostępie lub inne problemy techniczne.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Platformie Szkoleniowej, ale zastrzega sobie prawo do ich moderacji oraz usuwania treści naruszających niniejszy regulamin lub przepisy prawa.

§4 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej jest JEM CO CHCĘ Monika Górecka.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej, w tym w celu realizacji szkoleń oraz obsługi klienta.

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników są zawarte w polityce prywatności, dostępnej na Platformie Szkoleniowej.


§5 Postanowienia dodatkowe

W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych, w tym czasowego lub trwałego zawieszenia dostępu do Platformy Szkoleniowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany w regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na Platformie Szkoleniowej. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez komunikat na Platformie Szkoleniowej.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w regulaminie, użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Platformy Szkoleniowej poprzez usunięcie swojego konta.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Platformy Szkoleniowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę administratora Platformy Szkoleniowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Platformie Szkoleniowej.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej: monika@jemcochce.pl.

W niniejszym regulaminie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z Platformy Szkoleniowej. W razie potrzeby dodania dodatkowych informacji lub wyjaśnienia istniejących postanowień, proszę o kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej: monika@jemcochce.pl.


§6 Wsparcie techniczne i zgłaszanie problemów

W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej lub potrzeby zgłoszenia błędów, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pod adresem e-mail: monika@jemcochce.pl.

W celu szybkiego rozwiązania problemu, prosimy o jak najbardziej szczegółowy opis napotkanych trudności oraz podanie swojego identyfikatora użytkownika.

§7 Prawa autorskie i licencje

Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne na Platformie Szkoleniowej są chronione prawami autorskimi i stanowią własność JEM CO CHCĘ Monika Górecka lub jej partnerów. Korzystanie z tych materiałów jest dozwolone wyłącznie na potrzeby własne, w celach edukacyjnych.

Użytkownikom Platformy Szkoleniowej udzielana jest niewyłączna, nieodpłatna i nieprzenaszalna licencja na korzystanie z materiałów szkoleniowych na potrzeby własne, w celach edukacyjnych. Licencja ta jest ograniczona czasowo do okresu korzystania z Platformy Szkoleniowej przez użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania, modyfikowania, kopiowania, wykorzystywania w celach komercyjnych ani tworzenia utworów pochodnych na podstawie materiałów szkoleniowych, chyba że uzyskał na to pisemną zgodę JEM CO CHCĘ Monika Górecka lub właściciela praw autorskich.


§8 Reklamacje i zwroty

W przypadku niezadowolenia z jakości szkoleń lub materiałów szkoleniowych, użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od daty udostępnienia szkolenia lub materiału.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika@jemcochce.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy: ul. Wczasowa 35, 10-183 Olsztyn. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, identyfikator użytkownika, opis niezadowalających elementów oraz proponowane rozwiązanie.

Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu i poinformować użytkownika o podjętej decyzji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenie, poprawy materiałów szkoleniowych lub udostępnienia dodatkowych materiałów o zbliżonej tematyce i wartości.

Zwrotu wpłaconej kwoty można dokonać wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez użytkownika.


§9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych i prawie autorskim.

W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy treścią niniejszego regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, administrator zobowiązuje się do niezwłocznego dostosowania treści regulaminu do obowiązujących przepisów.

§10 Kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej

W przypadku pytań, wątpliwości, sugestii lub potrzeby zgłoszenia problemów związanych z Platformą Szkoleniową, prosimy o kontakt z administratorem za pośrednictwem:
a. Poczty elektronicznej: monika@jemcochce.pl
b. Listownie: JEM CO CHCĘ Monika Górecka, ul. Wczasowa 35, 10-183 Olsztyn, Polska

Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego odpowiedzi na wszelkie zgłoszenia użytkowników oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oferowanych na Platformie Szkoleniowej.

Wszystkie uwagi i sugestie zgłaszane przez użytkowników będą brane pod uwagę w procesie ciągłego doskonalenia i rozwijania Platformy Szkoleniowej.

Niniejszy regulamin jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z Platformy Szkoleniowej. Jeśli istnieje potrzeba dodania nowych informacji lub wyjaśnienia istniejących postanowień, prosimy o kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.